Najpopularniejszy polski sklep ślubny według SimilarWeb

PolskiPolski
Sklep internetowy z szeroką ofertą produktów. Stworzony z myślą o Pannach Młodych
Sprawdź koszyk
Twój koszyk:
0,00zł
HomeRegulamin › Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu internetowego www.lillien.pl (zwana dalej „Polityką” ) jest skierowana do Użytkowników oraz Zamawiających w Sklepie Internetowym i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkowników i Zamawiających oraz zabezpieczenie danych osobowych. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w Regulaminie Sklepu internetowego, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej Polityki. Polityka ma charakter informacyjny.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Zamawiających i Użytkowników poprzez Sklepinternetowy jest Sprzedający, tj. P.P.H. MERCATOR Dariusz Jan Filipczak, ul. Romualda Traugutta 111, 71-300 Szczecin, NIP: 852-104-63-68, REGON 81071404353.
 3. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym bez rejestracji Konta Zamawiającego i/lub rejestrując Konto Zamawiającego i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się z Administratorem danych osobowych mailowo, telefonicznie, przy użyciu chata lub formularza kontaktowego dostępnego w zakładce KONTAKT, przekazuje Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe.
 4. W przypadku złożenia Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego i/lub kontaktu ze Sprzedającym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt z Użytkownikiem) i budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Sklepu internetowego. W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego i/lub zapisania się do newslettera podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.
 5. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem, i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub rejestracji Konta Zamawiającego i//lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter).
 6. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych osobowych odpowiednio: w przypadku rejestracji Konta Zamawiającego - przez czas posiadania Konta Zamawiającego, tj. do czasu zgłoszenia usunięcia Konta Zamawiającego przez Użytkownika, w przypadku subskrypcji newslettera – do czasu odwołania zgody przez Użytkownika, w przypadku złożenia Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego - do czasu upływu okresu odpowiedzialności Administratora danych osobowych jako Sprzedającego z tytułu rękojmi, w przypadku danych podawanych w związku z kontaktem - przez czas kontaktowania się z Użytkownikiem.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki newslettera i/lub rejestracji Konta Zamawiającego. Dane osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innym celu niż wskazane w regulaminie Sklepu internetowego, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.
 8. Administrator danych osobowych informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (później będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Użytkownik Sklepu internetowego ma możliwość złożenia Zamówienia w dwóch wariantach:

A)     dokonanie Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego – Użytkownik dokonuje Zamówienia Towarów w Sklepie internetowym jednorazowo podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, nr telefonu komórkowego, adres email, ewentualnie dane do faktury.

B)     dokonanie Zamówienia z rejestracją Konta Zamawiającego – Użytkownik dokonuje Zamówienia Towarów i rejestruje się zakładając Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Dokonując rejestracji Użytkownik podaje następujące dane osobowe:  imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, nr telefonu komórkowego, adres email, ewentualnie dane do faktury. Rejestracja Konta Zamawiającego pozwala na dokonywanie kolejnych Zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, o których mowa w niniejszym punkcie, bowiem wskazane przez Zamawiającego dane są pobierane do kolejnego Zamówienia.

 1. Użytkownik może również dodatkowo podczas rejestracji Konta Zamawiającego lub składania Zamówienia dopisać się do listy subskrybentów newslettera Sklepu internetowego.
 2. Zarejestrowany Zamawiający Sklepu internetowego ma możliwość zalogowania się poprzez stronę Sklepu internetowego weryfikując się na stronie poprzez podanie Loginu (adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji) oraz indywidualnie ustalonego przez siebie Hasła. Zalecane jest, aby Hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Zamawiający proszony jest do należyte zabezpieczenie Hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail, Loginu, czy Hasła w treści emaila, czy też innych danych osobowych Użytkownika w innym miejscu niż strona  Sklepu internetowego, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 4. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
 5. Witryna internetowa Sklepu internetowego zawiera także linki do innych stron internetowych (np. Facebook, RSS) nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu internetowego oraz  że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
 6. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiany przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego.
 7. Wypowiedzenie niniejszej Polityki jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego pozostawiania swoich danych osobowych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego i wiąże się dla Administratora danych osobowych z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika.
 8. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.
 9. Użytkownik, Zamawiający proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki użytkownik Sklepu internetowego proszony jest także o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w zakładce KONTAKT ZE SKLEPEM w Sklepie internetowym.


Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

‹ Powrót